Stránky o AČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Vládní vojsko:

Odznak vládního vojska

 

216.
Vládní nařízení ze dne 25. července 1939,
jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

Paragraf 1.

(1) Zřizuje se vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava.
(2) Úkolem vládního vojska jest spolupůsobti při udržování vnitřní bezpečnosti a pořádku, počítajíc v to i použití k pomocným službám, zejména při pohromách ohrožujících život a majetek.
(3) Velitelem vládního vojska jest státní president. Správní záležitosti tohoto vojska náležejí do oboru působnosti předsedy vlády.
...

Paragraf 8.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1939; provede jej předseda vlády. (Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, částka 80, str. 709 ze dne 30. 9. 1939)
Podle výše uvedého nařízení byl do vládního vojska převeden potřebný počet vojenských gážistů z povolání, déle sloužících a občanských zaměstnanců vojenské správy podle vládního nařízení ze dne 6. 6.1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících. Délka služby byla stanovena na 25 let. Doplňování se dělo přijímáním dobrovolně se hlásících uchazečů., vždy k 1. říjnu.
(1). Od roku 1944 platil zákaz přijímání nových osob (1).
Příslušníci vládního vojska byli rozděleni do těchto kategorií
(1):
1) Důstojníci
2) Mužstvo (strážmistři, poddůstojníci, střelci)
3) vojenští úředníci
4) občanští zaměstnanci
Příslušníci 1. a 2. kategorie (tj důstojníci a mužstvo) představovali tzv. vojenské osoby, jejichž celkový počet nesměl přesáhnout 7000 osob
(1).
Vládní vojsko bylo vyzbrojeno pouze lehkými zbraněmi. Jeho příslušníci byli nasazováni při stavebních pracích, stavbě komunikací a od ledna 1940 k střežení železničních tratí
(1).

Rozkazem zmocněnce Wehrmachtu v Praze (Wbv a Bfh. Abt. z. b.v. Nr. 136/1944 G) z 8. 5. 1944 bylo nařízeno odsunout vládní vojsko z území protektorátu do severní Itálie. Protest generálního inspektora, podaný německému vojenskému zmocněnci proti vyvezení vládního vojska (tento rozkaz byl v rozporu s vládním nařízením č. 216/1939 Sb. z. a. n. o použití vládního vojska) byl odmítnut. K plnění úkolů mimo území protektorátu bylo vládní vojslo organisováno takto:

Zasazený generální inspektorát (ZGI)
Zasazený inspektorát I (ZI-I.)
Zasazený inspektorát II (ZI-II.)
Zasazený inspektorát III (ZI-III.)

Odjezd transportů byl stanoven na 23., 24. a 25. 5. 1944 z posádek jednotlivých útvarů. Přeprava byla provedena vlaky po trati Plzeň - Domažlice - Mnichov - Rosenheim - Insbruck - Brenner - Trident - -Verona. Transporty dosáhly ubytovacích prostorů ve dnech 27., 28. a 29. 5. 1944.
31.5. 1944 vydal nejvyšší velitel SS a policie v Italii Obergruppenfuehrer Wolf rozkaz k uskupení vládního vojska k zajišťovavím úkolům.
ZI-II s 6., 7., 8. a 11. praporem byly podřízeny veliteli SS a policie pro oblast "Horní Italie - západ",
ZI-I s 2., 3., 4. a 5. praporem a ZI-III s 9., 10. a 11.praporem byly podřízeny veliteli SS a policie pro oblast "Horní Itálie - střed".
Dále byly jednotky vládního vojska v Itálii přesouvány podle potřeby a zasazovány převážně ke strážním úkolům
(3).

Dislokace jednotek vládního vojska v Itálii:

ZGI

Verona

ZI-I

Bologna

ZI-II

Varese

ZI-III

Torino

2. a 3 prapor

Cremona

4. a 5. prapor

Bologna

6.prapor

Cremona

7. prapor

Alba

8. a 11. prapor

Fossano

9. a 12. prapor

Savigliano

10. prapor

Aosta


Dne 14. září 1944 nařídili Němci soustředění praporů 2., 3., 4., 5. a 10. Rozmístění k 24. září vypadalo takto:

2. a 3. prapor

Padova

4. prapor

Monselica

5. prapor

Este

6., 7. a 8.prapor

Milano

9. prapor

Vicenza

10. prapor

San Dona di Piave

11. prapor

Brescia

12. prapor

Loda


2. října 1944 vydal německý spojovací štáb toto nařízení:
"Vybudování obranných postavení v hornoitalském prostoru je na rozkaz Vůdcův úkol prvořadý a nejspěšnější. Provedením tohoto úkolu byl pověřen nejvyšší komisař, kterému se dávají k disposici všeckypoužitelné síly. Z těchto důvodů jsou úkoly, svěřené až dosud vl. vojsku druhořadé.
Proto říšský vedoucí SS v dohodě se státním ministrem pro Čechy a Morovu nařídil, aby k opevňovacím pracím bylo použito i vládního vojska.

Nejvyšší vedoucí SS a policie v Itali nařizuje:
1. Vládní vojsko bude zasazeno k budování obranného postavení v oblasti nejvyššího komisaře, župního vedoucího Rainera.
2. Pokyny ve stavebních úsecích vydá SS Gruppenfuehrer Globecnick.
3. Veškeré zbraně s příslušným střelivem budou dne 4. října 1944 vládnímu vojsku odebrány a uskladněny podle pokynů řídícího generála německého spojovacího štábu. - Důstojníkům se ponechávají pistole, pod-důstojníkům a mužstvu bodáky.
4. a 5. Po odzbrojení budou prapory 6., 7., 8., 11. a 12. péčí nadřízených SS velitelů přesunuty železnicí:
prapory 6. a 7. do Mestre,
prapor 8. do Lonigo,
prapor 12. do San Donä di Piave,
prapor 11. do Vicenza.
6. Ubytování jednotlivých praporů zajistí SS Brigadefuehrer Herrmann.
7. Po vyřešení odsunu zasazeného generálního inspektorátu, zasazeného inspektorátu II. a III., převezme velení nad pracovními prapory vládního vojska zasazený inspektorát I."
Při odzbrojení byly vládnímu vojsku odebrány i osobní a nákladní automobily, motocykly a jízdní kola.Velitelství a štáby byly rozpuštěny a 15. října přesunuty do Prahy. Inspektorát I. byl přejmenován na Nejvyšší zasazený štáb vládního vojska (velitel: gen Pražák).

Organizační struktura vládního vojska

(1) (2) (3):

Generální ispektorát

Inspektorát I (Praha):

1.prapor (hradní stráž - čestná jednotka, Praha)

2. prapor (Rakovník)

3. prapor (Písek)

4. prapor (Benešov)

5. prapor (Kutná Hora)

Inspektorát II (Hradec Králové):

6.prapor (Hradec Králové)

7. prapor (Josefov)

8. prapor (Jičín)

11. prapor (Kostelec nad Orlicí)

Inspektorát III (Brno):

9. prapor (Vysoké Mýto)

10. prapor (Bučovice)

12. prapor (Lipník nad Bečvou)


Prapor ( samostatná vojsková i hospodářská jednotka): 4 roty
Rota: 3 čety
Četa: 3 družstva

Prameny:


Mužstvo, poddůstojníci a rotmistři:

vojín
1. Vojín v pochodovém ústroji

svobodnik
2. Svobodník jízdní čety v ústroji k služebnímu hlášení (červené kalhoty)

desatnik
3. Desátník ve vycházkové ústroji

rotmistr
4. Štábní rotmistr ve strážním ústroji

praporcik
5. Praporčík ve vycházkové ústroji

 

Vysvětlivky:
Barva stejnokroje: olivově zelená
Barva výložek: sírově žlutá
Barva jezdeckých kalhot pro jízdní četu: jasně červená
Knoflíky, hvězdy, odznak na čepici, podbradník: stříbřité
Růžice na čepici: bílo-červeno-modrá
Štítek na čepici, podbradník: hnědé
Obuv: černá


Důstojníci a vojenští úředníci:

poručík
1.Poručík v pochodovém ústroji

úředník
2.Vojenský úředník ve vycházkovém ústroji (v hodnosti kapitána)

podplukovník
3.Podplukovník ve služebním ústroji

generál
4.Generál v malém společenském ústroji

generál
5.Generál ve slavnostním ústroji

 

Vysvětlivky:
Barva stejnokroje: olivově zelená
Barva výložek:
a) Generálové: jasně červená
b) Jednotky: sírově žlutá
c) Úředníci: světle zelená
Knoflíky, hvězdy, podbradník, lemovky na čepici a ostatní odznaky: zlatové
Růžice na čepici: bílo-červeno-modrá
Řemení, štítek na čepici: hnědé
Obuv: černá


Hodnostní oznacení  vládního vojska

Hodnostní označení:
1. Vojín
2. Svobodník
3. Desátník
4. Četař

5. Rotný
6. Rotmistr
7. Štábní rotmistr
8. Praporčík

9. Předběžný odznak na čepici
10. Polní čepice
11. Růžice na polní a vycházkovou čepici

Ramenní pásky:
12.Mužstvo a poddůstojníci
13. Mužstvo a poddůstojníci hudeb
14. Rotmistři
15. Rotmistři hudeb

16.Odznak na vycházkovou čepici
17.Vycházková čepice pro mužstvo a poddůstojníky
18.Vycházková čepice pro rotmistry


Hodnostní označení:
1. Poručík
2. Vojenský úředník (v hodnosti nadporučíka)
3. Kapitán
4. Štábní kapitán

5. Major
6. Podplukovník
7. Plukovník
8. Generál (III. třídy)

9. Odznak na vycházkovou čepici
10. Vycházková čepic pro důstojníky
11. Vycházková čepice pro generály

Ramenní pásky:
12. Nižší důstojníci (číslo praporu)
13. Vyšší důstojníci (číslo inspektorátu)
14. Vyšší důstojníci (odznak pro generální inspektorát)
15. Generálové

Odznaky na ramenních páskách pro důstojníky a vojenské úředníky I. služební třídy:
16. Důstojník
17. Intendant
18. Lékař
19. Veterinář
20. Auditor
21. Odznak pro kapelníky